През януари и февруари 2016 г. Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" организира и проведе редица обучителни мероприятия, в които се включиха както дългосрочно безработни, така и младежи, начинаещи на пазара на труда.

Бяха сформирани седем групи от общо 88 мъже и жени, които взеха участие в модулите "Базово компютърно обучение за незаети на трудовия пазар" и "Професионална ориентация, мотивация и интеграция).

Презентацията по-долу дава детайлен поглед върху спецификите на успешната инициатива.

Изтегли презентация в PDF

bridge media | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

Проект "LinkINjob: job hunting with the help of librarians" (търсене на работа c помощта на библиотекарите) по Програма „Еразъм +” в РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново (2014-2016)

Във връзка със стартирането на проектните дейности за граждани по Програма „Еразъм+-” чрез проект "LinkINjob:job hunting with the help of librarians" (търсене на работа c помощта на библиотекарите) РНБ „ П. Р. Славейков” в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново организира обучение за безработни, което започва на 25 /понеделник/ януари 2016 г. от 9.00 часа в Обучителния център на библиотеката (Чуждоезиков отдел) на ул. „Симеон Велики”, № 7.

Обучителните дейности, които библиотеката планира са съобразени със Стратегията „Образование и обучение 2020”, чиято основна цел е безработните да бъдат информирани и да могат да получат нови знания и развитие на социалните и гражданските им умения като средство за предотвратяване на социалното изключване.

Asics shoes | Nike Air Max

     РНБ „ П. Р. Славейков” е домакин на Четвъртата национална конференция за насърчаване на четенето. Конференцията бе открита на 7 октомври 2015 г. Първата тема „Грамотност на 21 век” бе представена от г-жа Милена Караангова от Центъра за развитие на човешките ресурси. Проф. Нели Иванова коментира умения за четене и разбиране на художествен текст. С Програмите за подпомагане на българската книга участниците във форума запозна доц. д-р Светлозар Желев – директор на Националния център на книгата.
     На конференцията в работни групи бяха обобщени и добри практики за насърчаване на четенето в предучилищна, начална и гимназиална степен. Проведе се дискусия „Библиотеките и читалищата – хранилища на грамотността и четенето”.
     По време на конференцията бе представен придобития опит на ръководството на РНБ „П. Р. Славейков” от третата работна среща по проект “Linkinjob: job hunting with the help of librarians” във Вантаа, Финландия. Чрез презентацията „Библиотеката - дневната стая на града” представена от координатора за Великотърновската регионална библиотека - Калина Иванова участниците в конференцията се запознаха с целта на проекта, а също и с водещите тенденции във финландските библиотеки в предоставянето на библиотечни услуги и библиотечно пространство за социални контакти и дейности.

IMG 3831

IMG 3858

Sports News | Air Jordan 1 High University Blue Hoodie to Match

През м. юли 2015 г. билиотеката организира специализирано обучение за работещи в риск от отпадане от пазара на труда.

 IMG 9031

IMG 9043

IMG 9053

Asics footwear | nike fashion

Неотдавна завърши първият програмен период на Програмата „Учене през целия живот“ със срок на действие от януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., чиято цел бе да подкрепя взаимодействието, сътрудничеството и мобилността в образователните и обучителните системи в рамките на общността с цел да ги направи конкурентни на световно равнище.[1] Тя протече в четири секторни програми: „Коменски“ - за училищно образование, „Еразъм“ - за висше образование, „Леонардо да Винчи“ - за професионално образование и обучение и „Грюндвиг“ - обучение за възрастни. Връзката между програмата „Учене през целия живот“ и обществените библиотеки е в ключовата им роля да подпомагат човешкото развитие в основните сфери на дейност - образование, информация и култура. Библиотеките активно съдействат на неформалното образование и, най-вече, на индивидуалните образователни потребности на гражданите, като популяризират различни възможности за обучение и оказват помощ в образованието на децата чрез разнообразни форми и методи, сътрудничат на училищата във възпитанието и обогатяването на опита при децата.

Sportswear Design | Nike Air Max 270